fbpx

Disclaimer

Eenmanszaak De Content Coach, met KvK-nummer 70778728, hierna “De Content Coach” wil u hartelijk welkom heten op www.decontentcoach.nl. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. De Content Coach kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door De Content Coach zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. De Content Coach zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. De Content Coach is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door De Content Coach verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en De Content Coach tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort De Content Coach dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar emel@decontentcoach.nl.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van De Content Coach of die van licentiegevers. De Content Coach behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via emel@decontentcoach.nl aanvragen.

Mocht het zo zijn dat De Content Coach per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het De Content Coach weten via emel@decontentcoach.nl. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat De Content Coach verplicht is tot enige schadevergoeding.

De Content Coach behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarom wordt aangeraden regelmatig na te gaan of de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht ban toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluitting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.